Quy trình xử lý chất thải Trại chăn nuôi heo

Quy trình xử lý nước thải chăn nuôi bao gồm các bước chính sau đây:

Nội dung trong bài viết

quy trinh xu ly chat thai chan nuoi

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải chăn nuôi

Bể lắng tự nhiên hoặc thu gom chất thải rắn: Nước thải chăn nuôi thu gom về bể lắng tụ để lấy bớt phân rắn. Phân rắn này được ủ với than bùn và chế phẩm vi sinh để làm phân bón.

Bể xử lý kỵ khí Biogas: Trong bể biogas, nước thải chảy từ từ vào bể có thời gian lưu lâu (trên 60 ngày) nhằm tăng cường khả năng phân hủy yếm khí giúp chất thải được xử lý tốt hơn.

Bể lắng sau Biogas, Mương oxy hóa, Màng cấy vi sinh: Lượng oxy cần thiết được cung cấp nhằm tiếp tục phân hủy các chất cặn hữu cơ còn lại chưa được phân hủy ở giai đọan yếm khí thành CO2 và H2O bởi vi sinh vật hiếu khí. Tại quá trình xử lý này, toàn bộ chất hữu cơ ô nhiễm tải trọng thấp sẽ được sử dụng để nuôi dưỡng vi sinh vật hiếu khí để làm tăng sinh khối cho chúng. Các chất cặn bả không phân hủy gọi là mùn sản sinh ra trong quá trình xử lý sinh học sẽ được bơm vào bể lắng tụ và thu gom làm phân bón.

Bể lọc: Mục đích lấy các chất rắn lơ lững, làm giảm tối đa COD trong chất thải.


Hồ sinh học: Bao gồm nhiều hồ (nếu cần) làm thoáng kéo dài. Trong các hồ này, BOD và cặn lơ lửng bị loại bỏ nhờ quá trình làm thoáng tự nhiên. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn loại B được cho vào hồ nuôi trồng thuỷ sản. Các chuỗi xử lý nối tiếp sau:

Cuối bể xử lý sinh học hiếu khí là các hố lọc than và cát.

Trên hồ sinh học là hệ thống khuấy trộn oxy (nếu cần) và lục bình.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Quy trình xử lý chất thải Trại chăn nuôi heo. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn