Dự trù chi phí thức ăn cho heo trong một năm

Hình đại diện Dự trù chi phí thức ăn cho heo trong một năm
Hình đại diện Dự trù chi phí thức ăn cho heo trong một năm

Giả sử một trại heo có 100 nái sinh sản như trên, ước tính nhu cầu thức ăn các loại và dự chi thức ăn cho heo trong một năm:

1. Thức ăn cho heo đực sinh sản

4 con x 365 (366) ngày x 2,5kg/TĂHH 9044

2. Thức ăn của hậu bị đực và cái

Mức ăn và tăng trưởng của heo hậu bị và heo thịt có thể dự toán như sau: (tiêu chuẩn cho một con)
Tháng nuôi Tăng trọng Thể trọng 15kg  Mức ăn/1 tháng
– Thứ nhất    15kg            30kg                    45kg số 1
– Thứ hai      20kg           50kg                      60kg  số 2
– Thứ ba       25kg            75kg                     75kg
– Thứ tư        25kg             100kg                   90kg số 3
85kg                                          270kg TĂHH

Như vậy mỗi hậu bị cần 45kg thức ăn hỗn hợp số 1, 60kg thức ăn hỗn hợp số 2, và 165kg thức ăn hỗn
hợp số 3. Nếu mỗi năm trại cần tuyển 46 heo hậu bị đực và cái thì nhu cầu thức ăn như sau:

46 con HB x 45kg: X1
46 con HB x 60kg : X2
46 con HB x 165kg: X3

3. Thức ăn cho nái đẻ

186 lứa đẻ x 28(30) ngày x 4,5kg/con/ngày: X5

4. Thức ăn cho nái khô và nái chửa

[(100nái ss x 365) – (186 x 28)] x 2,5kg/con: X4

Ở đây chúng ta chưa trừ một ngày nhịn ăn của nái cai sữa nghĩa là 186 lứa x 1 ngày x 2,5kg

5. Thức ăn cho heo con theo mẹ

1428 HCTM x (28 – 10) x 0,3-0,5kg/con/ngày: X5

6. Thức ăn cho heo con cai sữa: (nuôi đến 15kg thể trọng thường mất khoảng 30 ngày)

1285 HCCS x 30 ngày x 0,5-1,0kg/con/ngày: X02

7. Thức ăn cho heo thịt

Không có nuôi heo thịt, nếu có nuôi heo thịt thì tính như thức ăn dự trù cho heo hậu bị. Đến đây chúng ta
có thể tính tổng cộng mỗi loại thức ăn hỗn hợp từ số 1,2, 3, 4,5 và chỉ cần có đơn giá mỗi loại thì có được dự trù chi phí thức ăn cho đàn heo trong trại suốt năm:

Tổng chi phí thức ăn/năm = X02 x giá TĂHH02 + X1 x giá TĂHH1 + X2 x giá TĂHH2 + X3 x giá TĂHH3 + X104x giá TĂHH4 + X5 x giá TĂHH5

Nếu thức ăn chiếm tỉ trọng 80% tổng chi phí thì ta có thể ước tính tổng chi phí cho trại heo cả năm như
sau:

Tổng chi phí sản xuất cho trại heo cả năm = tổng chi phí thức ăn x 80%

Nếu đã có tổng dự thu, tổng chi phí sản xúat, hiệu số của hai trị số này sẽ cho biết chiều hướng kinh doanh trại trong năm tới lỗ hay lãi.