Cây lấy hạt

Giới thiệu giống ngô LVN5

Giới thiệu giống ngô LVN5

Giống ngô LVN5 là giống ngô lai kép do Viện nghiên cứu Ngô tạo ra. Hiện nay ở nước ta LVN5 là giống ngắn ngày có năng suất cao. Màu và dạng hạt đẹp, độ đồng đều khá và ít nhiễm sâu bệnh. LVN5 có khả năng thích ứng rộng trong phạm vi cả nước.

Chăm sóc vườn cây mắc ca

Chăm sóc vườn cây mắc ca

Trồng dặm Nếu ra ngôi đúng kỹ thuật thỉ tỉ lệ sống rất cao. Tuy vậy, vẫn có cây bị chết hoặc lẫn cây thực sinh, do đó sau ra ngôi 30 ngày, phải kiểm tra kỹ vườn cây, loại thải kịp thời cây chết, cây xấu,cây thực sinh, sau đó dặm cây mới. Bón […]