May 2019 07:52:13 AM

Giới thiệu các giống ngô lai không quy ước

Các giống ngô lai không quy ước có được những đặc tính trội như là hạt to dày, mẩy, sáng bóng, cây chống chịu tốt ngập úng, sâu bệnh.

Giống ngô LS5

Nguồn gốc

Giống ngô LS5 do Viện nghiên cứu Ngô tạo ra, được khảo nghiệm và sản xuất thử từ vụ đông năm 1992. Hiện vẫn được  nhiều địa phương mỗ rộng trong vụ đông.

Những đặc tính chủ yếu

Giống ngô LS5 có thòi gian sinh trưởng nhóm chín trung bình:

– Vụ xuân: 110 – 120 ngày.

– Vụ hè thu: 90 – 95 ngày.

– Vụ đông: 105 – 115 ngày.

– Bắp dài trung bình: 14 – 16cm.

– Bắp có trung bình: 14 – 16 hàng hạt.

– Trọng lượng 1000 hạt: 280 – 300  gam.

– Hạt dạng bán răng ngựa, màu vàng tươi.

– Năng suất trung bình 4,5 – 5tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 6 – 6,5 tấn/ha.

Giống ngô LS5 cây cứng, chống đổ tốt. Chống chịu điều kiện bất lợi và sâu bệnh bình thường.

Giống Ngô LS5
Giống Ngô LS5

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

LS5 có khả năng thích ứng rộng có thể trồng ở các vùng ngô trong cả nước trên các chân đất tốt có khả năng thâm canh.

Giống LS5 có thể gieo trồng được tất cả các vụ trong năm, kỹ thuật gieo trồng như đối với các giống khác.


Giống ngô LS6

Nguồn gốc

Giống ngô LS6 do Viện nghiên cứu Ngô tạo ra, được khảo nghiệm và sản xuất thử từ vụ đông năm 1992. Sau đó được mở rộng ra các địa phương phía Bắc nhất là trong vụ đông.

Những đặc tính chủ yếu

Giống ngô LS6 thuộc nhóm chín trung bình có thời gian sinh trưởng:   

– Vụ xuân: 115 – 120 ngày.

– Vụ hè thu: 90 – 95 ngày.

– Vụ đông: 110 – 120 ngày.

– Chiều cao trung bình: 180 – 200cm.

– Bắp dài trung bình: 14 – 16 cm.

– Bắp có trung bình: 14 – 16 hàng hạt.

– Chiều cao đóng bắp: 75 – 85cm.

– Số lá: 16 – 18 lá.

– Trọng lượng 1000 hạt: 300 – 320 gam.

– Hạt dạng bán răng ngựa, màu vàng, cây qứng chông đổ khá, chịu được hạn, rét, úng. Bị nhiễm sâu bệnh nhẹ.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Có khả năng thích ứng rộng, dễ tính, có thể trồng ở các vùng ngô, trên các chân đất thuộc phù sa ven sông, đất đồi dốc, đất ruộng ướt có lên luống. LS6 gieo trồng được tất cả các vụ trong năm.

Giống ngô LS8

Nguồn gốc

Giống ngô LS8 do Viện Nghiên cứu Ngô tạo ra. Được khảo nghiệm và sản xuất thử từ vụ đông năm 1992. Là giống ngô có triển vọng, được nhiều địa phương nhất là Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng trong sản xuất.


Những đặc tính chủ yếu

Giống LS8 có thời gian sinh trưởng:

– Vụ xuân: 120 – 135 ngày.

– Vụ thu: 100 – 105 ngày.

– Vụ đông: 120 – 130 ngày.

– Chiều cao cây: 200 – 220 cm.
– Chiều cao đóng bắp: 90 – 110 cm.

– Số lá: 19 – 20 lá.

– Bắp dài trung bình: 14 – 16 cm.

– Bắp có trung bình: 14 – 16 hàng hạt.

– Trọng lượng 1000 hạt : 280 – 300 gam.

-Hạt dạng bán răng ngựa, màu vàng da cam, lá bi chặt và che kín đầu bắp.

LS8 có tiềm năng, năng suất cao. Năng suất trung bình 4,5 – 5 tấn/ha. Thâm canh tốt có thể đạt 6,5 – 7 tấn/ha.

Cây cứng chống đổ, chịu hạn khá, bị nhiễm sâu bệnh nhẹ.

Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật

Giống LS8 có khả năng thích ứng rộng, có thể trồng ở mọi vùng đặc biệt trên các chân đất thâm canh, thuộc phù sa ven sông, đất đỏ bazan, đất đen dốc tụ.

Giống ngô LS8 gieo trồng được tất cả các vụ trong năm, ở phía Bắc thích hợp nhất là vụ xuân và vụ thu đông. Riêng vụ đông phải trồng sớm trước 30/8.

Ý kiến mọi người cho bài viết này

Chưa có ý kiến nào cho bài viết Giới thiệu các giống ngô lai không quy ước. Mọi người đang mong chờ đóng ý kiến của bạn.

Ý kiến của bạn