Vảy dặm cách, dặm ngoại, tiền nát

Xem vảy gà chọi xấu

13/07/2015 ga con 1

Ngoài các loại gà đá có vảy gà tốt, đáng nuôi thì bên cạnh đó cũng có các loại vảy gà đá xấu mà bạn đọc chơi gà cũng không nên chọn nuôi cho phí công vô ích

Vảy kim gút

Vảy kim gút của gà đá

27/06/2015 ga con 0

Vảy kim gút có giá trị cũng như vảy hoa thị chỉ có ở gà thật dử. Ít có trường hợp kim gút đóng ngay cựa. Gà đá có vảy này đá xuất sắc, liền tìm nuôi.