manh tong

Kỹ thuật trồng mạnh tông

16/05/2018 ga con 0

Mạnh tông có tên khác: Bương, Tre măng ngọt, Mạy puốc đeng.

Tên đồng nghĩa: Bambusa aspera Schult f., 1830; Dendrocalamus flagellifer Munro, 1866; D. merrilinianus Elmer., 1915; Gigantochloa aspera (Schult. f.) Kurz., 1876.

Rừng tre thuần loài

Phân loại lâm sản ngoài gỗ

14/12/2017 ga con 0

Trên thế giới đã có một số khung phân loại lâm sản ngoài gỗ khác nhau, có thể dựa vào dạng sống của các loài tạo ra sản phẩm như: nhóm cây gỗ, cây bụi, cây thân thảo, dạng dây leo thân gỗ, dạng dây leo thân thảo, có thể dựa vào các sản phẩm được cung cấp hoặc khai thác…

Lâm sản ngoài gỗ

Lâm sản ngoài gỗ là gì?

13/12/2017 ga con 0

Tre – trúc – song – mây nói chung là loại lâm sản quan trọng thứ 2 sau gỗ hiện có ở trong rừng tự nhiên, nhất là rừng tự nhiên nhiệt đới. Đồng thời là một trong những nhóm Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) quan trọng nhất trong các loại LSNG.