manh tong

Kỹ thuật trồng mạnh tông

16/05/2018 ga con 0

Mạnh tông có tên khác: Bương, Tre măng ngọt, Mạy puốc đeng.

Tên đồng nghĩa: Bambusa aspera Schult f., 1830; Dendrocalamus flagellifer Munro, 1866; D. merrilinianus Elmer., 1915; Gigantochloa aspera (Schult. f.) Kurz., 1876.