Gà Tam hoàng

Đặc điểm của gà Tam Hoàng

17/05/2017 ga con 0

Gà Tam hoàng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Sau ngày giải phóng Trung Quốc (1949), công ty xuất nhập khẩu Trung Sơn độc quyền thu mua gà này đế xuất khẩu sang cửa khẩu Thạch kỳ nên người nước ngoài còn gọi là gà Thạch kỳ.