Tính toán hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại nấm ăn - Cây trồng vật nuôi
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: 0989.467.685 - info@caytrongvatnuoi.com

Tính toán hiệu quả kinh tế trong sản xuất các loại nấm ăn

Chỉnh sửa lúc 02/10/2017

Đối với nấm mỡ (chi phí cho 1 tấn rơm rạ)

1000kg rơm rạ x 200 đ/kg = 200.000đ

Hoá chất (đạm, lân, bột nhẹ) = 140.000đ

Giống nấm 8 – 10 kg = 120.000đ

Công lao động: 30 công x 15.000đ = 450.000đ

Các chi phí khác: = 50.000đ

Tổng chi phí cho 1 tấn rơm rạ =960.000đ

Năng suất trung bình cho thu hoạch là 200kg nấm tươi/1 tấn rơm rạ thì giá thành sẽ là: 960.000đ/200kg = 4.800 đ/kg nấm tươi

Giá bán lẻ tại thị trường trung bình từ 8.000 đ/kg đến 10.000 đ/kg.

Đối với nấm sò (chi phí cho 1 tấn rơm rạ)

1000kg rơm rạ x 200 đ/kg = 200.000đ

Túi PE ; nút bông: = 180.000đ

Giống nấm: 40kg x 10.000đ = 400.000đ

Công lao động: 30 công x 15.000đ = 450.000đ

Khấu hao dụng cụ, giàn giá = 100.000đ

Tổng chi phí cho 1 tấn rơm rạ = 1.330.000đ

Năng suất trung bình cho thu hoạch khoảng 500kg nấm tươi/1 tấn nguyên liệu thì giá thành là: 1.330.000 đ/500kg = 2.6600 đ/kg

Giá nấm sò bán lẻ tại thị trường Hà Nội từ 7.000 đ/kg đến 10.000 đ/kg.

Đối với nấm rơm (chi phí cho 1 tấn rơm rạ)

1000kg rơm rạ x 200 đ/kg = 200.000đ

Giống nấm 10kg x 10.000đ = 100.000đ

Công lao động: 20 công x 15.000đ = 300.000đ

Khấu hao dụng cụ, giàn giá = 20.000đ

Tổng chi phí cho 1 tấn rơm rạ = 620.000đ

Năng suất trung bình cho thu hoạch là 120kg nấm tươi/1 tấn nguyên liệu thì giá thành là: 620.000 đ/1.200kg = 5.200 đ/kg

Giá nấm rơm bán lẻ tại thị trường Hà Nội từ 7.000 đ/kg – 10.000 đ/kg.

Đối với nấm hương (tính cho 1m³ gỗ)

Gỗ sau sau, sồi, dẻ: 1m3 x 100.000đ = 100.000đ


Giống nấm (6 túi hoặc 6 chai)

Tương đương 2kg x 45.000đ/kg=90.000đ

– Công lao động: 30 công x 15.000đ=450.000đ

– Khấu hao dụng cụ, chi phí khác=100.000đ

Tổng chi phí cho 1m3 rơm rạ = 740.000đ

Năng suất trung bình là 15kg nấm khô/lm3 nguyên liệu thì giá thành là: 740.000đ/ 15kg = 49.300đ/kg

Giá nấm hương khô bán tại thị trường Hà Nội từ 70.000 đ/kg – 80.000 đ/kg.

Ngoài sản phẩm là nấm thu được, người sản xuất còn tận thu được phần phế thải thân cây gỗ để chuyển sang làm chất đốt.

trong nam so

Hiệu quả kinh tế trồng mộc nhĩ

Trên mùn cưa

Số lượng tính cho 1000 túi trọng lượng 1,3 – 1,4 kg/túi

Đơn giá sản xuất: 1.000 đ/1túi (Chưa kể công chăm sóc, thu hái).

Từ nguyên liệu đến kết thúc nuôi sợi:

Mùn cưa 100kg x 300đ/kg = 300.000đ

Túi P.P + Bông nút + cổ nút = 150.000đ

Giống mộc nhĩ = 100.000đ

Nhiên liệu (than, củi) = 100.000đ

Công (đơn giá 15.000đ/công) = 250.000đ

Khấu hao + các chi phí khác = 100.000đ

Tổng cộng: 1.000.000đ

Đơn giá: 1000đ/1túi

Chi phí công chăm sóc, thu hái sản phẩm:

Công chăm sóc: 290,000đ/1000 túi

Khấu hao + chi phí khác: 100.000đ/1000 túi

Tổng chi phí cho 1 túi mùn cưa từ khi sản xuất đến khi thu hái xong là: 1390.000đ/1000 túi = 1.390đ.

Sản phẩm nấm thu được:


Trung bình 0,8kg mộc nhĩ tươi/1 túi (tương đương với 0,08 kg khô/1 túi, ta được 80 kg mộc nhĩ khô/1000 túi)

Đọc thêm  Những giống lan lạ-P2

Giá bán: 80kg x 20.000đ/kg = 1.600.000đ.

Bù trừ đầu tư và thu hồi sản phẩm:

1.600.000đ – 1390.000đ = 210.000đ/1000 túi.

Trên thân cây gỗ

Đơn vị tính cho 10m³ gỗ:

Gỗ: 10m3 x 90.000đ = 900.000đ

Công lao động: 100 công x 15.000 = 1.500.000đ

Giống nấm: 40.000đ/m3 x 10m3 = 400.000đ

Dụng cụ và chi phí khác= 400.000đ

Cộng:3.200.000đ

Năng suất thu hoạch 20kg khô/m3 x 10m3 = 200kg

Giá bán: 20.000đ/kg = 4.000.000đ

Bù trừ tổng thu – tổng chi: 4.000.000đ – 3.200.000đ = 800.000đ.

Hiệu quả kinh tế trồng nấm Linh chi (cho 1 tấn nguyên liệu mùn cưa)

Mùn cưa: 1000kg x 300 đ/kg= 300.000đ

Giống=300.000đ

Bông nút: 5kg x 15.000 đ/kg=75.000

Túi nilon: 5kg x 16.000 đ/kg=80.000đ

Các phụ gia = 360.000d

Năng lượng (than, củi) = 150.000đ

Khấu hao nhà xưởng + dụng cụ = 150.000đ

Công lao động: 50c x 15.000đ/c = 750.000đ

Các chi phí khác = 200.000đ

Tổng chi phí đầu vào = 2.365.000đ

Năng suất thu được 60kg linh chi tươi tương ứng với 20kg linh chi khô.

Bạn có muốn nhận nội dung tương tự Cây trồng qua email không?