Mùa sinh sản của ba ba

Mùa sinh sản của ba ba

21/01/2018 ga con 0

Ba ba giống Thái Lan cũng như của Việt Nam diễn ra tương đối giống nhau. Khi đến tuổi trưởng thành sau 12 tháng bắt đầu có hiện tượng động dục và sinh sản rải rác, nhưng ở xứ lạnh như Miền Bắc Sông Hồng thì vào mùa xuân ấm áp.

Kiến tạo ao hồ nuôi Ba ba

17/01/2018 ga con 0

Đào ao hồ và cải tạo ao hồ để nuôi Ba ba là đòi hỏi phải có diện tích mặt bằng rộng, nuôi ở qui mô lớn đối với các hộ kinh tế khá và trang trại nhỏ đến có quy mô từ 1000 m2 đất trở lên.