Làng tre Phú An

Gây trồng loại tre có thân mọc cụm

10/04/2016 ga con 0

Song nhìn chung, điều kiện khí hậu nhiệt đới thích hợp với phần lớn loài tre trúc có thân mọc cụm, khí hậu á nhiệt đới thích hợp với loài có thân mọc phân tán.