Làng tre Phú An

Gây trồng loại tre có thân mọc cụm

Song nhìn chung, điều kiện khí hậu nhiệt đới thích hợp với phần lớn loài tre trúc có thân mọc cụm, khí hậu á nhiệt đới thích hợp với loài có thân mọc phân tán.
Cây tre Việt nam

Quá trình tre ra măng và phát triển của thân khí sinh

Quá trình tre ra măng Trong đời sống tre trúc, từ khi các tế bào của mầm mắt bắt đầu phân chia để hình thành...

Đặc điểm sinh trưởng phát triển của tre trúc

Tre-trúc thuộc lớp thực vật một lá mầm, họ Hoà thảo (Poaceae), họ phụ Tre-trúc (Bambusoideae). Khi chúng ta dùng từ ghép tre-trúc là muốn...
Làng tre Việt Nam

Giới thiệu về tre trúc ở Việt Nam

Tre trúc là loài cây mọc phổ biến ở Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ đồng bằng đến miền núi, từ Nam chí Bắc chỗ nào cũng có tre trúc.