Luồng

Giới thiệu chung về cây tre

21/07/2017 ga con 0

Cây tre đã gắn bó với người dân Việt Nam từ bao đời nay, người ta dùng tre để làm nhà, làm hàng rào, làm cầu tre, làm nghề đan lát tre

Làng tre Phú An

Gây trồng loại tre có thân mọc cụm

10/04/2016 ga con 0

Song nhìn chung, điều kiện khí hậu nhiệt đới thích hợp với phần lớn loài tre trúc có thân mọc cụm, khí hậu á nhiệt đới thích hợp với loài có thân mọc phân tán.