Rừng tre thuần loài

Phân loại lâm sản ngoài gỗ

14/12/2017 ga con 0

Trên thế giới đã có một số khung phân loại lâm sản ngoài gỗ khác nhau, có thể dựa vào dạng sống của các loài tạo ra sản phẩm như: nhóm cây gỗ, cây bụi, cây thân thảo, dạng dây leo thân gỗ, dạng dây leo thân thảo, có thể dựa vào các sản phẩm được cung cấp hoặc khai thác…

Lâm sản ngoài gỗ

Lâm sản ngoài gỗ là gì?

13/12/2017 ga con 0

Tre – trúc – song – mây nói chung là loại lâm sản quan trọng thứ 2 sau gỗ hiện có ở trong rừng tự nhiên, nhất là rừng tự nhiên nhiệt đới. Đồng thời là một trong những nhóm Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) quan trọng nhất trong các loại LSNG.

Hồ kiếng nuôi cá Rồng

Kiểu hồ kiếng nuôi cá rồng

12/12/2017 ga con 0

Hồ kiếng nuôi cá Rồng cần sắm có độ lớn nhỏ bao nhiêu là còn tùy thuộc vào kích thước con cá Rồng mình nuôi. Nói rõ hơn, kích thước của hồ phải tùy thuộc vào độ tuổi của cá, vào chiều dài thân cá

Cá Rồng châu Phi

Cá Rồng châu Phi

11/12/2017 ga con 0

Cá Rồng châu Phi (African Arowana) có tên khoa học là Heterotis Niloticus, thuộc họ cá Osteoglossdae, có vùng phân bố rộng ở hai vùng Tây và Nam châu Phi..